مشاوره سازمانی

مشاوره سازمانی

درتعریف کارآفرینی آن بخش ازفعالیت ها کارآفرینانه که در بستر سازمانها شکل می گیرد کارآفرینی سازمانی نامیده می شود.از مهم ترین نتایج کارآفرینی سازمانی چابکی خلاقیت و بروز بودن سازمان و توانایی پاسخ به نیاز های جدید بازار و مشتریان می باشد.درواقع می توان گفت باتغییرات سریع و فراوان این روزهای جوامع انسانی بی شک لازمه بقای یک سازمان ویژگی کارآفرینانه بودن آن است.

امروزه برهمگان واضح و مبرهن است که اگرافراد تشکیل دهنده سازمان افراد خوش فکر و کارآفرینی باشند می توان انتظار داشت که سازمان در کش وقوس های تغییرات اجتماعی و نیازهای مخاطب تواند به خوبی نقش خود را ایفا کند واگر سازمانی بتواند در مقابل تغییرات به خوبی ایفای نقش کند بقای خود را دربرابر اینگونه تهدیدات تضمین می کند.

Visits: 92