مشاوره سازمانی

مشاوره سازمانی

درتعریف کارآفرینی آن بخش ازفعالیت ها کارآفرینانه که در بستر سازمانها شکل می گیرد کارآفرینی سازمانی نامیده می شود.از مهم ترین نتایج کارآفرینی سازمانی چابکی خلاقیت و بروز بودن سازمان و توانایی پاسخ به نیاز های جدید بازار و مشتریان می باشد.درواقع می توان گفت باتغییرات سریع و فراوان این روزهای جوامع انسانی بی شک لازمه بقای یک سازمان ویژگی کارآفرینانه بودن آن است.

امروزه برهمگان واضح و مبرهن است که اگرافراد تشکیل دهنده سازمان افراد خوش فکر و کارآفرینی باشند می توان انتظار داشت که سازمان در کش وقوس های تغییرات اجتماعی و نیازهای مخاطب تواند به خوبی نقش خود را ایفا کند واگر سازمانی بتواند در مقابل تغییرات به خوبی ایفای نقش کند بقای خود را دربرابر اینگونه تهدیدات تضمین می کند.