مشاوره شغلی و تحصیلی

در مجموعه فرصت امروز برای استعدادیابی تحصیلی و شغلی آزمون های استعداد، شخصیت و انگیزش گردآوری شده است؛ که مجموعه این آزمون ها شامل :
آزمون استعداد تصویری، آزمون استدلال ریاضی، آزمون تحلیلی کلامی، آزمون استدلال توالی،آزمون تشخیص فضایی، آزمون سه بعدی، آزمون دقت، آزمون واژه سنجی و آزمون کار با ارقام است .
در این آزمون ها سعی می کنند که نیم رخ استعداد مشاغل را پوشش دهند. انطباق آن ها با مشاغل و نه بر پایه ی نظرات مرسوم هوش بلکه از جنبه ای کاربردی صورت گرفته است.
روشی که روان شناسان مجموعه ما به کار می گیرند جامع و کارآمد با راهکارهای عملی به شما ارائه می دهد که با استفاده از آن ها می توانید توانایی های خود را کشف کنید و بهترین و بیشترین استفاده را از این توانایی ها ببرید و با توجه به دانشی که نسبت به خود بدست می آورید می توانید برای هدایت تحصیلی، برنامه ریزی تحصیلی، پیشرفت تحصیلی و هدایت شغلی، برنامه ریزی شغلی و نقد و بازبینی شغلی و آماه شدن برای موقعیت های ارزیابی، گزینش و مصاحبه شغلی و آگاهی و تاثیرگذاری شخصی و شناخت بهتر از رفتارو شخصیت دیگران از آنها بهره ببرید.