09365495434

مهارت هاي مديريتي در كارآفريني

  • برنامه ريزي و تعيين اهداف _  برنامه يزي بدين معني است كه مدير از قبل دربارة هدفها و اقدامات مورد نظر ميانديشد و كارها و اقدامات وي بر اساس يك روش ، برنامه يا منطق قرار دارد. برنامه باعث ميشود كه سازمان داراي هدفهاي بلندمدت شود و مدير براي دستيابي به اين هدفها بهترين رويهها را اتخاذ نمايد.

 

  • تصميم گيري _ تصميم گيري فراگرد گزينش شيوة عمل خاصي براي حل يك مسأله يا يك مشكل ويژه است. تصميم گيري دو نوع است: تصميم گيري معمول و با برنامه كه مطابق با عادات، قواعد و يا رويه هاي مشخص اتخاذ ميشود و تصميم گيري غيرمعمول و بي برنامه كه تصميم گيري با مسائل و مشكلات غيرعادي سر و كار دارد . تصميم گيري، براي يك مدير يا كارآفرين فعاليتي حساس و پر اهميت است.

 

  • روابط انساني – بر پايه پژوهش هاي قابل ملاحظه در دههاي ٣ و ٤ قرن حاضر، اين نتيجه گيري حاصل شد كه محيطهاي كار در واقع زمينه هاي اجتماعي پيچيده اي هستند كه درك و فهم رفتار در آنها از طريق توجه به نگرشهاي كاركنان، روابط اجتماعي، ارتباطات غيررسمي و متغيرهاي ديگر امكانپذير است. ماري پاركتر فالت معتقد بود در هر كار جمعي، مسأله مهم ايجاد و حفظ روابط انساني پويا و هماهنگ است. توجه به روابط انساني در محيط كار براي كارآفرينان و ادارة يك كسب و كار موفق، لازم و ضروري بوده و بايد در آموزش كارآفرينان مورد توجه قرار گيرد .

 

  • بازاريابي _ در فرهنگ واژگان بنت(Bennett(بازاريابي، فرآيند برنامه ريزي، طراحي، قيمت گذاري، ترفيع و توزيع ايده ها و كالاها و خدمات به منظور خلق مبادله است كه اهداف فردي و سازماني را برآورده ميسازد. مهارت بازاريابي يكي ديگر از مهارتهاي مورد نياز براي كارآفرينان است.

 

  • راه اندازي كسب و كار _ عوامل متعددي مانند دولت، منابع مالي كه فرد در اختيار دارد، الگوهاي نقش و …. در راه اندازي كسب و كار جديد تأثير دارند. همچنين كارآفرين همچنين براي راه اندازي كسب و كار بايد زمينه لازم را داشته باشد. تحصيلات رسمي و تجربة قبلي نيز در فعاليتهاي اقتصادي باعث ميشود مهارتهاي لازم براي راه اندازي كسب و كار براي كارآفرين مهيا گردد . اگر چه نظامهاي آموزشي از اهميت ويژهاي در اين زمينه برخوردارند، ولي افراد در راه اندازي كسب و كار در زمينه هايي كه قبلاً كار كرده و تجربه دارند موفقيت بيشتري كسب ميكنند. به طور كلي نبايد فراموش كرد كه خصلتهاي كارآفرينان ذاتي نيست، بلكه آنها تربيت ميشوند و اين مهارت را ميتوان در آنها بوجود آورد.

 

  • مهارتهاي مالي و حسابداري _ حسابداري عبارت است از فن ثبت، طبقه بندي و تلخيص فعاليتهاي مالي يك مؤسسه در قالب اعداد قابل سنجش به پول و تفسير نتايج حاصل از بررسي اين اعداد .حسابداري را زبان تجارت ناميدهاند. كارآفرينان هر چقدر كه اين زبان را بهتر ياد بگيرند، بهتر ميتوانند بر زندگي و كسب و كار خود تسلط داشته باشند.

 

  • مديريت _ فرآيند مديريت مربوط به وظيفه اي است مبني بر كسب اطمينان از اين كه فعاليتهايي به نحوي در حال اجرا بوده و به دستيابي به هدفي معين منجر ميگردند. اين مهارت يكي ديگر از مهارتهاي مورد نياز كارآفرين است .

 

  • كنترل – كنترل عبارت است از توجه به نتايج كار (بازخورد) و پيگيري آن براي مقايسه فعاليتهاي انجام شده با برنامه ها و اعمال اصلاحات مقتضي در مواردي كه انحرافي در انتظارات، صورت گرفته است. كنترل به كارآفرينان كمك ميكند كه بر اثربخشي، برنامه ريزي، سازمان دهي و هدايت كردن فعاليتها نظارت نمايند.

 

  • مذاكره – مذاكره يك فرآيند ارتباطي بسيار پيچيده و مهارتي مهم براي موفقيت كارآفرينان است. در تجارت، مثل بخشي از زندگي، مذاكره بر اساس اين واقعيت شروع ميشود كه مردم يا اشخاص به يكديگر نياز دارند: خريداران به فروشندگان، مديران به كاركنان و كارآفرينان به سرمايه گذاران نياز دارند . يك رابطه كاري در چهارچوب يكسري موافقتها تعريف ميشود و هر توافقي حاصل يك فرآيند مذاكره است.

 

  • مديريت توسعه – در گذشته مديران در دنيايي نسبتاً تغييرناپذير و قابل پيش بيني براي دستيابي به موفقيت تلاش ميكردند اما امروزه با تحولات شتابندهاي مواجهند. آنان با نوآوري هاي مستمر در رايانه و فن آوري اطلاعات روبرو هستند و دنياي پرآشوب، بازارهاي متغير و شيوه هاي زندگي غيرثابت مصرف كنندگان در برابرشان قرار دارد. براي مقابله با چنين نيروهاي متغيري، مديران امروزي بايد توانايي دگرگون كردن و نوكردن را داشته باشند. مديريت توسعه روشهايي را فراهم مي آورد كه به طور منظم سبب تغيير سازمان و بهبود آن ميشود. هدف از توسعه و بهبود سازمان اثربخش تركردن آن و افزايش فرصتها براي افراد است تا بتوانند نيروهاي بالقوة خود را به فعل درآورند.

 

 

منابع و مآخذ

احمد پور دارياني، محمود ك. ارآفريني (تعاريف، نظريات، الگوها). انتشارات شركت پرديس. – ٧٥ ١٣٧٩

احمد پوردارياني، محمود. عزيزي، محمد. كارآفريني.انتشارت محراب قلم. ١٣٨٣.

استونر. جيفر، زي. اف، فريمن، آر، ادوارد. گيلبرت. دانيل، آر. مديريت. ترجمة علي پارسيان و سيدمحمد اعرابي.

انتشارات دفتر پژوهشهاي فرهنگي. ١٣٧٩.

اسلام، علياكبر. برنامهريزي بازاريابي. شركت چاپ و نشر بازرگاني. ١٣٨٢.

بركر، جويل آرتور. هنر كشف آينده. ترجمة نغمه خادم باشي. انستيتو ايزايران. ١٣٨٠.

پيرنيا، احمد. مديريت برنامه ريزي سيستمهاي استراتژيك. انتشارات ايزاير . ان ١٣٨٢.

جمعي از اساتيد مديريت. مقاومت در برابر تغيير. مركز آموزش مديريت دولتي. ١٣٧٩.

خلاصه كتاب، تنها بيپروايان پايدارند. گاهنامه كارآفرينان. سال اول. شماره . ١ ١٣٨٢.

رابين، استيفن. كليد طلايي مديريت منابع انساني. غلامحسين خالقاني. سازمان فرهنگي فرا. ١٣٨٢.

شعباني حسن. روشها و فنون تدريس. انتشارات سمت. ١٣٧٧.

صمد آقايي، جليل. از كارآفريني تا جان آفريني. مجله تدبير. شماره . ٨٧ آبان ١٣٧٧.

علاقه بند، علي. مباني نظري و اصول مديريت آموزشي. انتشارات روان. ١٣٧٨.

علاقه بند، علي. مقدمات مديريت آموزشي. انتشارات روان. ١٣٧٩.

علوي، سيداميناالله. روانشناسي مديريت و سازمان. انتشارات مركز آموزش مديريت دولتي. ١٣٧٧.

كرمي، مرتضي. گودرزي، احمد. مهارتهاي مديران اثربخش. انتشارات وزارت كار و امور اجتماعي. . چ آ ١٣٨٢.

مادوكس، رابرت. تيم سازي تر. جمه رضا اسكندري. انتشارات انستيتو ايزايران. ١٣٨٢.

نظري، مريم. از صفر تا بينهايت. راه كارآفرينان. شماره . ٢ ١٣٨٢.

هاروي، دونالداف. براون، دونالدار. رويكرد تجربي به توسعة سازمان (مديريت تحول).ترجمه عباس محمدزاده .

انتشارات مركز آموزش مديريت دولتي. ١٣٧٧.

هرسي، پال. بلانچارد، كنث. رفتار سازماني. ترجمه علي علاقهبند. انتشارات امير كبير. ١٣٧٩.

هگي، جان ادموند. هفت راز ارتباطات مؤثر در كسب و كار. ترجمة حسن نصيري قيداري و حميدرضا مرادخاني .

مؤسسه خدمات فرهنگي رسا. ١٣٨٢.

هيستريچ، رابرتدي. پيترز، مايكلپي. كارآفريني. ترجمة سيد عليرضا فيضبخش و حميدرضا تقيياري. انتشارات

علمي دانشگاه صنعتي شريف. ١٣٨٣.

هيگينز، جيفرام. كارآفريني: ١٠١ تكنيك حل خلاق مساله. ترجمه محمود احمدپوردارياني. انتشارات امير كبير.

١٣٨١,

يدالهي فارسي، جهانگير. نقش انتخاب تكنولوژي در موفقيت كارآفرينان. راه كارآفرينان (ويژه نامه اولين جشنواره

كارآفريني شيخ بهايي). ١٣٨٣

www.braingdictionary.com .Brianing dictionary.(2005). Writhing

smuel C. Kenne. (1997). Newgren. Interpersonal skill development: The ,Certo

. experiential training unit of the training

Michael P. (2002). Entrepreneurship. Tata MC raw – Hisrich, Robert B, peters

. limited graw- hill publishing company

? Magazine of NCNO.(2004). Just for tennis stars

. www.opm.co.uk/down/oad/papers/coachingartich.pdf

www.horizon-unc- .Morrison, James L.(2000). Environmental Scanning

. Nov 2005 -٢٨ edu/courses /papers/enviroscan/default.asp. 52k

 

۱۰ نکته از کارآفرینان موفق
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *