09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic137

⁩آماده باشید که سطح جدیدی در راه است

چیزی که حتی قادر به تصور کردن آن نیستید در راه است روث هر روز صبح به زمین کشاورزی می‌رفت گندم پس مانده ای را که کارگران برنداشته بودند برمی‌داشت با پسمانده ها زندگی می‌کردند. او و مادرشوهرش به سختی ...