09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic80

ویژگی های افراد خلاق ازنظر اشتنبرگ

- تمایل دارند که در یک حوزه خاص سرآمد باشند. - به حل مسائل غیر متداول علاقه مند هستند. - به خوبی می توانند جهت های ذهنی را تغییر دهند و ازتصاویر ذهنی استفاده کنند. - دارای اعتماد به نفس ...