09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic47

چطور مغز به درد جواب میدهد.

ده دقیقه طول می‌کشد که شما یک پازل درست کنید اگه دستتون مداوماً شک الکتریکی می گرفت چقدر طول می کشید؟بیشتر، درسته؟ چون درد حواستون رو از انجامش پرت میکنه خوب شایدم نه؟ این بستگی به توانایی تو کنترل درد ...