09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic153

⁩شما به همان چیزی تبدیل می شوید که بیشتر اوقات به آن فکر می کنید

ما تبدیل به آن چیزی می شویم که به آن فکر می کنیم و این همان ایده ای است که باید آن را همیشه به ذهن بسپارید، این همان چیزی است که من واقعا می خواهم آن را درونی کنید، ...