09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic79

پنج زبان عشق

➖ زبان کیفی این زبان بدین معناست که بهترین شیوه ی بیان عشق، "توجه کامل" است. برای چنین شخصی، بودن طرف مقابل در کنارش از اهمیت بسیاری برخوردار است، اما بودن واقعی طرف مقابل بدون تلویزیون، حین انجام کارِ دیگر، ...
ForsatEmrooz.com_pic119

شما دوست داشتنی هستید

#جول_اوستین وقتی میدانید که کسی شما را دوست دارد کارتان راحت می‌شود دیگر مجبور نیستید نقش بازی کنید تحت تاثیرش قرار دهید یا به اندازه کافی خوب باشید بلکه می‌توانید راحت باشید خودتان باشید آسوده هستید مطمئن هستید اما خیلی ...