09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic40

⁩به اندازه کافی خوب، به اندازه کافی خوبه! کمال گرایی وینیکات

بلندپرواز بودن باشکوه و با اهمیت است، اما می تواند باعث ایجاد مشکلات زیاد و وحشت بی جا شود. یکی از راههای کم کردن تکانه های کمال گرایانه ما اولین بار با پیشقدمی یک روانکاوی انگلیسی به نام دونالد وینیکات ...