09365495434
لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

درباره ما

فعالیت موسسه آموزشی رشد و  امید امیر کبیر از سال 1388 در مرکز رشد دانشگاه امیر کبیر در راستای جنبش نرم افزاری و تولید علم و بهره وری از فناوری آغاز شد . هدف از تامین این موسسه آموزشی تلفیق ...