09365495434
لیست مطالب

میدونستید که با شکرگزاری می تونید سیستم ایمنی بدنتون رو در مقابل کرونا تقویت کنید

شکرگزاری برای غلبه بر کرونا زمانی که ما در حال تمرین حفظ احساسات متعالی و شکر گزاری هستیم تولید هورمون های استرس  و احساسات مرتبط بابت کاهش می یابد و نیاز زمان را به سیستم محافظتی بیرونی به حداقل می ...