09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic133

⁦مصمم در طی کردن پله های ایمان -۲

مطلب قبل و می توانست ناامید و مأیوس باشد و به همسرش بگوید به من سخت نگیر، تو که میدانی من نمی‌توانم بایستم اما به عنوان چشمه ای از ایمان، اگر چه مرد مجبور بود او را نگه دارد اما ...