09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic72

چه سخنان وکارهایی ازسوی والدین به روان کودک آسیب می زنند؟

خوب از کجا بدانیم که والدی یا سرپرستی، مسموم است؟ ۸ چیز مسموم که والدین می‌گویند و بر زندگی فرزندشان تاثیر میگذارند: یک، کلمات اهانت آمیز نسبت به ظاهرشان. تو" زشتی "زیادی "چاقی" زیادی "کوتاهی" یا زیادی "لاغری" یا موهای ...