09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic156

مراقبت ورودی های ذهن خود باشیم

اخبار منفی ذهن خود را مانند لیوانی خالی تصور کنید هرچیزی داخل آن بریزید نگه خواهد داشت می توانید در آن سیانید بریزید و در آن باقی خواهد ماند می توانید در آن شیر بریزید و در آن باقی خواهد ...