09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic149

خداوند می داند که چگونه از آبرویتان دفاع کند

#جول_اوستین وقتی کسی شما را بی اعتبار کند، شما را کوچک کند شما لازم نیست ناراحت شوید، خدا اتفاقی که می افتد را می بیند او همینطور بی تفاوت نمی شیند و بگوید: بد شد آنها دارند آبرویش را از ...