09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic107

آماده باشید تغییر نزدیک است

#جول_اوستین وقتی خداوند برایتان جبران می کند چیزی فراتر از انتظارتان خواهد بود خواهید گفت : هیچ وقت فکر نمیکردم زندگی می تواند انقدر عالی باشد هیچ وقت فکر نمی‌کردم بتوانم انقدر حس خوبی داشته باشم هیچ وقت فکر نمی ...