09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic155

نگرش مثبت -۱

توماس ادیسون قبل از اینکه بتواند لامپ را اختراع کند ۱۰هزاربارشکست خورد گزارشگر از او در مورد شکست هایش پرسید او گفت من هیچ وقت شکست نخوردم فقط ده هزار روش را یاد گرفتم که لامپ کار نخواهد کرد پس ...