09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic42

چرا ذهن ما انسان ها بیشتر به دیدن موارد منفی گرایش دارد؟

مراقب باش !سایه ای که در افق دیده میشود میتواند دشمنی از قبیله دیگر باشد ممکن است با نیزه را بزنند! ذهن مدرن نیز بدترین ها را پیشبینی میکندو از هر چیزی که باعث ترس شما شود اجتناب می کند ...