09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic129

⁦شکست دادن ناامیدی -۶

#قسمت_ ششم نمی‌توانید خودتان به تنهایی انجامش دهید از او بخواهید که کمک تان کند تا شخصی را که آزارتان داد ببخشید از او بخواهید کمک تان کند تا بدخلقی و ناامیدی را آزاد کنید. تنفر را وقتی آن آلودگی‌ها ...