09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic122

خدا برای تان جبران می کند

#جول_اوستین جول در مورد" شکست دادن ناامیدی" توضیح می دهد اجازه ندهید که ناامیدی و عصبانیت شما را عقب نگه دارد با ترحم به خودتان نشینید در آنجا به جلو پیش بروید آنجاست که خدا برای تان جبران می کند ...