09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic126

شکست دادن ناامیدی -۸

چیزی که در آینده تان است بزرگتر ازهر چیزی است که از دست دادید چالش من این است که اجازه ندهید که یک خوک مرده شما را از سرنوشت تان باز دارد اجازه ندهید که ریشه ی عصبانیت و ناامیدی ...