09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic45

چرا نمیتوانم تغییر کنم؟

سخت ترین قسمت تغییر این که انتخاب های که دیروز کردی رو دوباره انجام ندی و لحظه ای که تصمیم میگیری دیگه مثل قبل فکر نکنی همون انتخاب ها را انجام ندهی همونطور عمل نکنی و همان تجربه ها را ...