09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic48

سکوت کردن اجباری و مصلحتی چه برسرزنان می آورد.

نتایج یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که خودخوری و سکوت کردن اجباری و مصلحتی به منظور اجتناب از مشاجره و یا بر هم خوردن روابط عاطفی تاثیرات بسیار مخربی بر زنان داشته و منجر به بروز صدماتی همچون بیماری‌های قلبی ...