09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic151

خداوند همواره حامی شماست-۲

#جول استین قسمت_دوم وقتی که مردم سعی می کنند که شما را به پایین هل دهند خداوند شما را بلند می کند وقتی سعی می کنند که باعث شوند به نظر بد برسید او تغییرش می‌دهد و باعث می‌شود که ...