09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic49

فرکانس و ارتعاش

می خواهم در مورد چیزی با شما صحبت کنم راز فرکانس و ارتعاش یک چیز که در همه ما مشترک است موزیک است موزیک زبان جهان هستی است که پل ارتباطی تمام فرهنگ ها اما چرا ؟ یک اتصال ویژه ...