09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic119

شما دوست داشتنی هستید

#جول_اوستین وقتی میدانید که کسی شما را دوست دارد کارتان راحت می‌شود دیگر مجبور نیستید نقش بازی کنید تحت تاثیرش قرار دهید یا به اندازه کافی خوب باشید بلکه می‌توانید راحت باشید خودتان باشید آسوده هستید مطمئن هستید اما خیلی ...