09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic124

آیا در ناامیدی گیر کرده اید؟

#جول_اوستین جول در مورد "شکست دادن ناامیدی" توضیح می دهد. باور نمی کنم این اتفاق افتاد هرگز آنجا را نمی دیدند هرگز خدا را نمی دیدند آیا اینجا زندکی می کنید در حالی که خدا آنجا منتظرتان است؟ آیا در ...