09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic157

تحقق رویاها -۱

#اصل اول: قدرت تخیل و تصویر سازی ذهنی از کنار هم قرار دادن تمام آنها من به پنج اصل رسیدم که به آنها پنج اصل برای تحقق رویاها می گویم برای اینکه بتوانید خواسته هایتان را جذب کنید و تبدیل ...