09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic38

دیدمان شور زندگی

در قرن بیستم که سلامت روان بشریت بیشتر مورد توجه قرار گرفت, دو پارادایم -- مسامحتا "دیدمان " بر وزن دودمان-- طرح شد: دیدمان نخست " معنای زندگی" بود. دیدمان معنای زندگی به این می اندیشید که در دنیای بسیار ...