09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic43

چرا بودن در لحظه حال، سخته؟

خیلی از ما ها مشکل عجیبی داریم ناتوانی از بودن یا ماندن در بخشی از زمان که بهش میگیم زمان حال یا اکنون شاید پس وقتی یه خاطره یادمون می آید اون بخشی که نگران و مشغول پیشگویی آینده ترسناکی ...