09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic96

نگرش درست داشته باشیم

#جول_اوستین پژوهشگران آزمایشی با زنبور عسل انجام دادند آنها را برای مطالعه تاثیرات بی وزنی به فضا بردند زنبورها در هوا به آسانی شناور شدند مجبور نبودند از بال های شان استفاده کنند من مطمئنم آن ها فکر میکردند که ...