09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic141

⁩شما معنی کلمه خواستن هستید

بدانید خداوند شما را برای هر مشکلی مجهز نموده باور داشته باشید که شما معنی کلمه خواستن هستید او راهی به شما نشان داد وقتی که فکر می کردید راهی وجود ندارد هم اکنون هم همانند داوود نبی می‌توانیم بگوییم ...