09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic75

مغز ما چگونه کارمی کند؟ -۱

نویسنده: #نرگس فولادلو قسمت اول رابرت ساپولسکی طی چند سال گذشته درباره شدت عجیب بودن رفتار انسان ها ونقشه مغزتحقیقات فراوانی انجام داده است. او بایک داستان درک موضوعات علمی رابری شماساده سازی میکند. تخیل همیشه هیجان انگیزاست: من توانستم ...