09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic118

چگونه به صدای درون خود گوش کنیم؟

ما همانطور که گوش های فیزیکی داریم گوشهای روحی هم داریم خداوند مثل آنچه که در فیلم‌ها می‌بینیم معمولاً با صدتی بلند با ما صحبت نمی کند او از طریق روحمان با ما صحبت می‌کند خیلی وقتها خداوند چیزهایی را ...