09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic155

نگرش مثبت-۲

✍️ادامه از نگرش مثبت -1 نمی پذیرم که با شور زندگی را ادامه ندهم ممکن است راهی را ببینم اما خداوند راهی برای من دارد ممکن است که تاریک باشد اما منتظر نور هستم که جاری شود من ذهن خود ...