09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic58

ویروس کرونا و بیماری خودایمنی

استرس،ناخشنودی،نگرانی،خشم،نداشتن گذشت وبیزاری ازوضعیت خود ،ازجمله افکاروعواطف واحساسات سمی هستندکه میتوانند سبب بروز اختلالاتی دردستگاه ایمنی شوند. دستگاه ایمنی اگرمجالی بیابد،همچون لشکری دربرابر بروز هر گونه بیماری یاناخوشی در جسم یاذهنتان،ازشمامحافظت میکند؛اماافکار،وعواطف واحساسات سمی نمی گذارنددستگاه ایمنی مطابق باعملکردطبیعی اش ...