09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic81

پیشگویی مثبت

#جول_اوستین ?پیشگویی مثبت اما اگر سراغ این بروید که کی این بیماری را می گیرید و برایش برنامه‌ریزی کنید بیشتر این طور به نظر می‌رسد که شما ناامید شده اید شما دارید ان را فرا می خوانید مثل این می ...