09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic79

پنج زبان عشق

➖ زبان کیفی این زبان بدین معناست که بهترین شیوه ی بیان عشق، "توجه کامل" است. برای چنین شخصی، بودن طرف مقابل در کنارش از اهمیت بسیاری برخوردار است، اما بودن واقعی طرف مقابل بدون تلویزیون، حین انجام کارِ دیگر، ...