09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic73

مغز ما چگونه کارمی کند؟ -۲

ادامه از قسمت اول قسمت دوم  اگر باز به عقب تر برگردیم ،به زمان خردسالی و جنینی وتمام فرم های متفاوت را در نظر بگیریم، نتیجه می گیریم که در همه آن زمانها مغز در حال شکل‌گیری بوده است و ...