09365495434

مهارت هاي شخصي در کارآفرینی

كنترل و نظم دروني – عقيده فرد نسبت به اين كه وي تحت كنترل وقايع خارجي يا داخلي هست يا خير را مركز كنترل مينامند. بيشتر كارآفرينان را داراي مركز كنترل دروني توصيف نمودهاند. افراد با مركز كنترل بيروني معتقدند وقايعي كه خارج از كنترل آنها هستند، سرنوشتشان را تعيين ميكند. كارآفرينان موفق به خود ايمان دارند و موفقيت يا شكست را به سرنوشت، اقبال يا نيروهاي مشابه نسبت نميدهند. آنها همچنين اين ويژگي را دارند كه وقايع پيش آمده را براي خود قابل كنترل ميدانند.

ريسك پذيري _ ريسك پذيري به معناي پذيرش و استقبال از خطرات حساب شده در كسب و كار ميباشد. اين ويژگي از ويژگيهايي است كه در اكثر كارآفرينان وجود دارد.

نوآوري – نوآوري فرايند خلق چيزي جديد است كه ارزش قابل توجهي براي فرد، گروه، سازمان، صنعت يا جامعه دارد. يكي از ويژگيهاي شركت و فرد كارآفرين نوآوربودن است. حل مسائل و پيگيري فرصتها به راه حلهايي نياز دارد كه بسياري از آنها ممكن است مختص يك وضعيت خاص باشند. بنابراين خلاقيت و نوآوري حاصل از آن، براي بقاء و موفقيت شركت امري حياتي است.

توانايي ادارة تغيير – ما در زماني زندگي ميكنيم كه روند دگرگوني در فناوريها، با شتاب فراوان افزايش مييابد و موجهايي ميآفريند كه همه صنايع را دربر ميگيرد. نميتوان جلوي دگرگونيها و تغييرات را گرفت يا خود را از آنها پنهان كرد. بايد نگاهها را بر آنها دوخته و براي رويايي با آنها آماده شد. براي مقابله با تغييرات عصر حاضر برنامهريزيها كاري از پيش نميبرند و توان پيشبيني اين گونه دگرگونيها را ندارند. البته اين بدان معنا نيست كه بايد از برنامهريزي دست برداشت، بلكه بايد همانند سازمانها و واحدهاي آتش نشاني صورت گيرد، آنها نميتوانند محل آتش سوزي را درآينده پيشبيني كنند ولي گروهي آنچنان توانمند و كارآمد آماده ميسازند كه ميتوانند همانند رخدادهاي عادي به هر پيشامد دشوار و پيش بيني نشدهاي پاسخ مناسب دهند. بنابراين، كارآفرين نيز بايد به همين صورت توانايي اداره تغيير را داشته باشد و بتواند تغيير جهت باد را تشخيص داده، مسير مناسب را برگزيند. اين توانايي براي ادامة آيندة كار كارآفرين بسيار مهم و حساس است.

تغييرمحوري – دانشمندان و نظريه پردازان مديريت و علوم رفتاري بر اين عقيدهاند كه شرايط بيروني و دروني سازمان (يا شركت) همواره در حال دگرگوني است. اين دگرگونيها با سرعت انجام ميپذيرد و تمامي سازمان را دربرميگيرد. در بيرون سازمان شرايط محيطي معمولاً غيرثابت و در نوسان است. شرايط اقتصادي، هزينه و دسترسي به مواد و سرمايه لازم ، تكنولوژي تازه و قوانين و مقررات همگي به سرعت در حال تغييرند. در درون سازمان كاركنان تغيير ميكنند و با خود انديشه ها و دانش هاي تازه ميآورند. در چنين شرايطي كارآفرين يا مدير به عنوان عامل تغيير هميشه با مسأله تغيير سر و كار دارد، زيرا تغيير امري اجتناب ناپذير است. او بايد در مقابل تغيير نگرشي مثبت داشته باشد و آمادة اعمال تغيير در مواقع لزوم باشد.

پافشاري، مقاومت و پشتكار_ افراد موفق به نيروي پشتكار ايمان دارند. اين يك باور است كه پافشاري و مقاومت براي انجام يك كار هميشه با موفقيت همراه است. هيچ توفيق بزرگي بدون پشتكار و جديت بي وقفه مقدور نميشود. اگر به افرادي كه در هر زمينه موفق شدهاند بنگريم، ميبينيم كه آنها لزوماً بهتر، با هوشتر، سريعتر و قويتر از ديگران نبوده اند، بلكه پشتكار و مقاومت بيشتري داشتهاند. يك كارآفرين نيز براي موفقيت در كار خود بايد پشتكار و مقاومت لازم را داشته باشد.

رهبري دورانديشي _ دورانديشي، قدرت ديدن همه چيز پيش از بهوقوع پيوستن آنها است پيتردراكر در كتاب خود «كنترل آشوب و هرج و مرج»مهارتي را شرح ميدهد كه يك مدير و رهبر خوب به آن نيازمند است، اين مهارت كه براي كنترل دوران آشوب ضروري است همان دورانديشي است.

 

منابع و مآخذ:

 • احمد پور دارياني، محمود ك. ارآفريني (تعاريف، نظريات، الگوها). انتشارات شركت پرديس. – ٧٥ ١٣٧٩
 • احمد پوردارياني، محمود. عزيزي، محمد. كارآفريني.انتشارت محراب قلم. ١٣٨٣.
 • استونر. جيفر، زي. اف، فريمن، آر، ادوارد. گيلبرت. دانيل، آر. مديريت. ترجمة علي پارسيان و سيدمحمد اعرابي.
 • انتشارات دفتر پژوهشهاي فرهنگي. ١٣٧٩.
 • اسلام، علياكبر. برنامهريزي بازاريابي. شركت چاپ و نشر بازرگاني. ١٣٨٢.
 • بركر، جويل آرتور. هنر كشف آينده. ترجمة نغمه خادم باشي. انستيتو ايزايران. ١٣٨٠.
 • پيرنيا، احمد. مديريت برنامه ريزي سيستمهاي استراتژيك. انتشارات ايزاير . ان ١٣٨٢.
 • جمعي از اساتيد مديريت. مقاومت در برابر تغيير. مركز آموزش مديريت دولتي. ١٣٧٩.
 • خلاصه كتاب، تنها بيپروايان پايدارند. گاهنامه كارآفرينان. سال اول. شماره . ١ ١٣٨٢.
 • رابين، استيفن. كليد طلايي مديريت منابع انساني. غلامحسين خالقاني. سازمان فرهنگي فرا. ١٣٨٢.
 • شعباني حسن. روشها و فنون تدريس. انتشارات سمت. ١٣٧٧.
 • صمد آقايي، جليل. از كارآفريني تا جان آفريني. مجله تدبير. شماره . ٨٧ آبان ١٣٧٧.
 • علاقه بند، علي. مباني نظري و اصول مديريت آموزشي. انتشارات روان. ١٣٧٨.
 • علاقه بند، علي. مقدمات مديريت آموزشي. انتشارات روان. ١٣٧٩.
 • علوي، سيداميناالله. روانشناسي مديريت و سازمان. انتشارات مركز آموزش مديريت دولتي. ١٣٧٧.
 • كرمي، مرتضي. گودرزي، احمد. مهارتهاي مديران اثربخش. انتشارات وزارت كار و امور اجتماعي. . چ آ ١٣٨٢.
 • مادوكس، رابرت. تيم سازي تر. جمه رضا اسكندري. انتشارات انستيتو ايزايران. ١٣٨٢.
 • نظري، مريم. از صفر تا بينهايت. راه كارآفرينان. شماره . ٢ ١٣٨٢.
 • هاروي، دونالداف. براون، دونالدار. رويكرد تجربي به توسعة سازمان (مديريت تحول).ترجمه عباس محمدزاده .
 • انتشارات مركز آموزش مديريت دولتي. ١٣٧٧.
 • هرسي، پال. بلانچارد، كنث. رفتار سازماني. ترجمه علي علاقهبند. انتشارات امير كبير. ١٣٧٩.
 • هگي، جان ادموند. هفت راز ارتباطات مؤثر در كسب و كار. ترجمة حسن نصيري قيداري و حميدرضا مرادخاني .
 • مؤسسه خدمات فرهنگي رسا. ١٣٨٢.
 • هيستريچ، رابرتدي. پيترز، مايكلپي. كارآفريني. ترجمة سيد عليرضا فيضبخش و حميدرضا تقيياري. انتشارات
 • علمي دانشگاه صنعتي شريف. ١٣٨٣.
 • هيگينز، جيفرام. كارآفريني: ١٠١ تكنيك حل خلاق مساله. ترجمه محمود احمدپوردارياني. انتشارات امير كبير.
 • ١٣٨١,
 • يدالهي فارسي، جهانگير. نقش انتخاب تكنولوژي در موفقيت كارآفرينان. راه كارآفرينان (ويژه نامه اولين جشنواره
 • كارآفريني شيخ بهايي). ١٣٨٣
 • www.braingdictionary.com .Brianing dictionary.(2005). Writhing
 • smuel C. Kenne. (1997). Newgren. Interpersonal skill development: The ,Certo
 • . experiential training unit of the training
 • Michael P. (2002). Entrepreneurship. Tata MC raw – Hisrich, Robert B, peters
 • . limited graw- hill publishing company
 • ? Magazine of NCNO.(2004). Just for tennis stars
 • . www.opm.co.uk/down/oad/papers/coachingartich.pdf
 • www.horizon-unc- .Morrison, James L.(2000). Environmental Scanning
 • . Nov 2005 -٢٨ edu/courses /papers/enviroscan/default.asp. 52k

کارآفرین ذاتی

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *