09365495434

هدف از تهيه يك طرح شغلي

طرح شغلي خلاصه اي است مكتوب از اهدافي كه شما در سايه ي شغل و كسب وكارتان به دنبال آن هستيد ، با اين طرح شما نحوه ي سازمان دهي منابعي كه براي نيل به اهداف شغليتان نياز داريد ، مشخص مي كنيد. اين طرح به منزله ي نقشه ي راهنماي شمادر انجام مراحل شغلي و ابزاري جهت سنجش ميزان پيشرفـت تان در طـول مسيـر محسـوب مي شود .
-طرح شغلي ميزان پول و سرمايه اي كه قرار است سرمايه گذار هزينه كند را مشخص مي نمايد .
– برداشت هاي اوليه از طرح شما بسيار اهميت دارند . براي اين كه يك سرمايه گذار يا وام دهنده به ارزيابي طرح شما و بررسي قابليت هاي كاري شما به عنوان يك مدير تجاري ترغيب شود ، ضروري است كه شما طرحي سازمان يافته تهيه كنيد .
-زماني كه طرح و برنامه ي خود را به صورت نوشته در مي آوريد، توانايي كلي شما براي اداره ي كسب وكارو شغلتان افزايش مي يابد.به اين ترتيب شما فرصت دور انديشي پيدا كرده و از وقوع مشكلات احتمالي جلوگيري مي كنيد . هم چنين قادر خواهيد بود قبل از اين كه شرايط بحراني شود تمام تلاش تان را براي حل مشكلات بالقوه ي طرح متمركز نماييد .
– با ارائه طرح شغلي روحيه واقع گرايي شما هم تقويت ميشود .
– به كمك طرح شغلي شما با مشتريان ، حوزه هاي گوناگون بازار كارتان ، استراتژي قيمت گذاري ، و شرايط رقابتي كه بايد با بهره گيري از آن به موفقيت برسيد ، آشنا خواهيد شد. در طي فرايند ارائه طرح شغلي با مزيت رقابتي يا فرصتي جديد از طرح تان آشنا خواهيد شد . البته در كنار آن ممكن است نقاط ضعفي هم از طرح تان هم براي شما آشكار شود .
– تنها سه يا چهار ساعت وقت در ماه براي بررسي و تكميل طرح شغلي ، ضامن به دست آوردن پول زياد و بقاي شغل تان خواهد بود . حالا وقت آن است تصميم بگيريد كه اقدام به ارائه طرحي از روش مديريت خود كنيد.

خلاصه اجرايي
طرح شما بايد با خلاصه اجرايي كه در آن نكات برجسته ي طرح تان مطرح شده است ، آغاز شود .حتا اگر طرح شما به اندازه كافي و وافي در جزوه اي كه ارائه داده ايد توضيح داده شده باشد ، نياز به مقدمه اي واضح ، در حدود يك يا دو صفحه اي دارد كه در نگاه اول توجه سرمايه گذار و وام دهنده را جلب كند .
– نام شركت ( آدرس و شماره تلفن )
– نام شخصي كه بتوان با او تماس گرفت (نام و شماره تلفن ارائه كننده طرح )
– خلاصه اي در مورد شركت(ماهيت كاري شركت و بازار كار )
– ضمانت هايي كه شامل حال سرمايه گذاران مي شود (سهام انتخابي، سهام شركت ، اوراق قرضه، و غيره .)
– وام هاي تجاري در خواست شده (وام شرايطي، خط اعتباري توليد ).
– نكات برجسته ي طرح شغلي(نقشه شما، مزيت رقابتي و خلاصه صورت درآمد كل شركت به طوري كه ترجيحاٌ بيشتر از يك صفحه نشود.)
اين خلاصه، در جلب توجه خوانندگان طرح بي نهايت اهميت دارد. مطمئن باشيد كه طرح شما به نحوي نمايانگر نظرات شما است و خواننده طرح با علاقه به خواندن آن ها مي پردازد .

فهرست موضوع ها :
– فهرست استاندارد از موضوع ها
– عنوان بخش ها و شماره صفحات (به منظور ارجاع آسان )

تصوير شغل
تصوير شغل و كسب كار قابليت هاي بالقوه اي كه مي تواند در بازار به دست آوريد را مشخص مي كند و همچنين
رئوس برنامه هاي سال آتي را ، ارائه مي دهد .مطمئن شويد كه اهداف شغلي شما با اهداف شخصي وتئانايي مديريت
و ملاحظات شخصي شما سازگار است.اساس مفهوم طرح شغلي پيش بيني فروش ماهانه اي است كه در طول سال
آتي خواهيد داشت.اين طرح بيانگر اطميناني است كه به استراتژي بازار يابي خود داريد .اين طرح بر اساس پيش
بيني گردش نقدينگي و صورت درآمد طراحي مي شود .
طرح شغلي به منزله ي بررسي مخاطرات شغلي و يك طرح احتمالي است .توصيه ما به شما اين است كه از حق خود
دفاع كنيد. صادق بودن در مواجهه با مخاطرات ، اين كه چطور از پس اين مخاطرات بر مي آييد ، گواه روشني از يك
مديريت قوي است .

توضيحي در مورد صنعت
اين بخش شامل :
– چشم انداز صنعت و رشد بالقوه ي آن (خطمشي هاي صنعتي ، محصولات و تغييرات جديد ، البته بايد منبع
اطلاعات خود را هم ذكر كنيد .)
– بازار و مشتريان (حجم كلي بازار كار ، تقاضا ها و خطمشي هاي جديد بازار ).
– شركت هاي رقيب (سهم بازار ، نقاط قوت و ضعف ، قابليت سوددهي شركت در سرمايه گذاري ها )
– روند ملي و اقتصادي (تغييرات رشد جمعيت، روند كاهش يا افزايش مشتريان ، شاخص اقتصادي مرتبط ).
شرحي از مخاطرات شغلي
اين بخش شامل :
محصول(محصولات ) يا خدمات (عكس ، نقشه ، ويژگيها و كيفيت )
حفاظت توليد / حقوق انحصاري (امتياز نامه ، حق نشر ، علامت تجاري ، حق امتياز )
بازار هدف ( مشترياني خاص كه در قالب گروههاييمشخص شده اند، الگوهاي خريداري زمان حال و ميانگين خريد
ها ، درخواست ها و تقاضا ها )
مكان شركت و حجم كارآن (موقعيت شركت و حجم تعهدات آن )
مزيت رقابتي موضوع شغل ( موقعيت شما در بازار ، منحصر به فرد بودن، سهم بازار برآورد شده )
كاركنان و تجهيزات مورد نياز ( احتياجات كلي و ميزان هر كدام )
تاريخچه اي كوتاه ( اصول كلي كار و تحولات انجام گرفته در روند آن )
اهداف شغلي
اين بخش شامل :
اهداف يك ساله ( اهداف ويژه اعم از فروش ناخالص ، حاشيه سود، سهم بازار ، افتتاح فروشگاه، دفتر يا كارخانه اي
جديد، معرفي محصول جديدو غيره )
اهداف بلند مد ( ت برگشت سرمايه، دارايي خالص شركت، فروش شركت )
طرح بازار يابي
استراتژي فروش( اعزام هيات براي فروش ، عاملان و نمايندگيها، اهداف فروش، مشتريان هدف، ابزارهاي فروش،
حمايت از فعاليتهاي مرتبط با فروش )
توزيع كالا ( عرضه مستقيم ، عمده فروشي ، خرده فروشي، فروشگاههاي زنجيره اي )
قيمت گذاري( ارزش گذاري، اضافه بها،قيمت احتياطي، و سر به سر
تبليغات ( تبليغات رسانه اي ، آگهي هاي بازرگاني، تبليغاتي كه به منظور رسيدن به بازار هدف طراحي شده ا ند .
برگه ضمانت ( ضمانت نامه هاي محصولات ، مجوز ارائه خدمات )
روش هاي شناخت مشتريان خود را شناخته و به چگونگي شناخت آن ها از شما و فعاليت هاي شركت تان پي مي
برند .)
پيش بيني فروش
اين بخش شامل :
فرضيات
مسلماٌ شما به عنوان يك شخص همه ي اطلاعات مورد نياز را نداريد بنابراين سعي كنيد تا جايي كه مي توانيد
فرضياتي در جهت ارائه پيش بيني درست مطرح كنيد .
پيش بيني هاي ماهانه براي سالي كه در پيش رو داريد(ميزان فروش به صورت تعداد و مبلغ )
پيش بيني سالانه براي ۲ تا ۴ سال آينده ( ميزان فروش و مبلغ )
نكته: پيش بيني فروش به منزله ي قدم اول در راه ارائه صورت درآمد پيش بيني شده و پيش بيني گردش نقدينگي
شما در قسمت دوم است .

برنامه توليد(ساخت )
شرح مختصري از فرايند توليد ( نيازي نيست كه اين شرح بسيار فني باشد) نيازمندي هاي فيزيكي كارخانه
(ساختمان، احتياجاتي از قبيل آب و برق و غيره ، قابليت توسعه، جايابي )
ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز ( نو يا دست دوم، كرايه اي يا خريداري شده ، ظرفيت )
نيازمنديهاي مربوط به موجودي انبار ( سطوح فصلي ، ميزان گردش و روش هاي كنترل )
تامين كنندگان ( ميزان تخفيف ها ، منابع گوناگون )
كاركنان مورد نياز ( تمام وقت ،نيمه وقت، ميزان مهارت آنها، سهولت دسترسي به آنها، آموزش هاي لازم براي آنها )
هزينه ي امكانات، تجهيزات و مواد ( برآورد هزينه ها و صورت قيمت ها )
برآورد هزينه هاي سرمايه گذاري ( سرمايه گذاري يك مرحله يا قابل توسعه )
طرح توليد ( خرده فروشي يا ارائه خدمات )

اين بخش شامل :
برنامه هاي خريد( ميزان تخفيف ها، منابع گوناگون، كيفيت و قيمت اجناس )
موجودي انبار (گوناگوني فصلي، ميزان گردشو روش هاي كنترل )
فضاي مورد نياز ( مساحت زمين و دفتر ، نياز توسعه اي و قابليت گسترش )
كاركنان وتجهيزات مخورد نياز ( كاركنان با سطوح مختلفي از مهارت ، تسهيلات و تجهيزات مورد نياز دفتر )
ساختار شركت
اين بخش شامل :
شكل قانوني ( مالكيت خصوصي، تعاوني ، شركت سهامي )
توزيع سهام( فهرستي از سهامداران اصلي )
فهرست كليه قراردادها و توافق نامه هاي شركت ( قراردادهاي مديريت ، توافق نامكه هاي سهام داران يا شركا، توافق
نامه ي ارائه امتياز و قرار داد خدمات )
مديران و كاركنان اصلي شركت ن( ام، آدرس و نقش آنها در شركت )
سابقه اي از اعضاي كليدي مديريت ( شرح حال كوتاهي از صاحبان فعال شركت و كاركنان كليدي و مهم )
متخصصان، مشاوران حقوقي ( همكاران بيروني در زمينه هاي خاص و دراي كمبود )
ساختار تشكيلات شركت ( نوع و نحوه ي ارتباط و گزارش دهي )
وظايف و مسئوليت هاي پرسنل كليدي ( شرح شغلي كوتاه، به اين صورت كه مسئوليت هر كسي چيست؟ )
ارزيابي مخاطرات شغلي
اين بخش شامل :
واكنش رقبا ( آيا شما از طرف رقباي خود مورد فشار قرار خواهيد گرفت؟ )
فهرستي از عوامل خارجي كه سبب بروز بحران مي شوند(مشخص كردن اثرات اعتصابها، كسادي بازار ، جنگ، انقلاب
يا كودتا ، فناوري جديد ، آب و هوا ، نوع جديد رقابت ، مشكلات تامين كننده مود ، تغيير در تقاضا هاي مشتريان )
فهرستي از عوامل داخلي كه سبب بروز بحران مي شوند.( كاهش فروش تا ۳۰ درصد ، فروش دو برابر ، كناره گيري
مديران كليدي ، اتحاديه هاي كارگري )
واكنش شما در برابر مخاطرات( تهيه برنامه اي دقيق براي مواجهه با مهم ترين مخاطرات شركت )

برنامه ي كار
اين بخش شامل :
مراحل دستيابي به هدف هاي امسال ( جدولي ماهانه يا فصلي از فعاليتهاي خاصي كه مي خواهيد انجام دهيد تهيه
و شخصي كه مسئوليت آن را به عهده گرفته را مشخص كنيد )
تعيين شاخص جهتسنجش نتايج به دست آمده ( مشخص كردن تاريخ هاي مهم، سطح فروش ، سطح توليد كه به
منزله ي نكات مهم وحساس محسوب مي شوند )

برنامه ي مالي
در طرح مالي خلاصه اي از وضعيت مالي كنوني شركت و اهداف مالي درآينده ارائه مي شود. اين بخش بايد تا جايي
كه امكان دارد خلاصه باشد و فقط در صورت نياز موارد تكميلي ارائه شود .
طرح مالي شامل پيش بيني هاي مالي مي شود . به منظور به اجرا گذاشتن برنامه ي كاري خود در سال آتي مي
توانيد با اهتمام به اين پيش بيني هاي توليدي بقا و سود آوري كسب وكار تان را تضمين كنيد . از همين حالا
تصميم بگيريد كه گاهي به سراغ چنين پيش بيني هايي رفته و در صورتي كه شرايط اجازه مي دهد آن ها را دوباره
به كار گيريد.قبل از اينكه طرح خود را به سرمايه گذار يا وام دهنده اي نشان دهيد طرح مالي خود را با حسلبدارتان
مرور كنيد.با اين كار ميزان باور شما از كارتان افزايش يافته و علاوه برآن درك صحيحي از عملكرد طرح مالي در
جهت نماياندن ميزان موفقيت كسب و كارتان پيدا خواهيد كرد .

صورت وضعيت مالي
اين بخش شامل :
صورت در آمد ها و برگه هاي تراز مالي طي سال هاي پيش ( شامل اورلق دو يا سه سال پيش ، در صورتي كه در
دسترس باشند .)

پيش بيني هاي مالي
اين بخش شامل :
صورت ميزان موجودي هنگام افتتاح حساب شركت ( در صورتي كه شغل جديدي باشد )
صورت حساب درآمد هاي پيش بيني شده ( پيش بيني هاي توليدي دقيق در مورد توليد سال آينده و پيش بيني
هايي در مورد دو سال آتي كه نسبت به انواع قبلي با جزئيات و دقت كمتري هستند براي شروع مي توانيد از پيش
بيني فروش شروع كنيد )
پيش بيني گردش نقدينگي ( ميزان پول نقد به حساب آمده و از حساب خارج شده در يك ماه براي سال عملياتي
آينده) در صورتي كه اطلاعات بيشتري در اين مورد نياز داريد ، رجوع كنيد به بخش (( روش تهيه ي يك گردش
نقدينگي ))

امور مالي و سرمايه
اين بخش شامل :
وام هاي در خواست شده ( مبلغ ، مدت و زمان مورد نياز )
هدف از در يافت وام ( شرح دقيقي از سرمايه اي كه قرار استصرف شود به همراه برآورد هزينه ها )
سهم صاحبان شركت ( ميزان تعهد شما به برنامه )
خلاصه اي از موارد استفاده وام( براي پروژه هاي خاص و يا كلاٌ براي كسب وكار )
نمونه :
انجام پاره اي از تعميرات در ملك اجاري ۷۵ هزار دلار
تجهيزات و ماشين آلات ۱۲ هزار دلار
وسيله ي نقليه ۱۵۳ هزار دلار
ماليات ۸۰ هزار دلار
وام ۴۸ هزار دلار
سهم صاحبان ۲۵ هزار دلار
سرمايه گذاري شخصي موسس ۱۵۳ هزار دلار
سرمايه گذار جديد
در صورتي كه هدف از تهيه ي طرح شغلي جذب سر مايه گذار جديد است، در اين قسمت بايد اطلاعاتي در مورد وضعيت شراكت، نقش وي در شركت و ساير موارد ذكر شود .

وام توليد
اين قسمت شامل :
خط اعتباردر خواست شده ( خط اعتبار جديد يا فته ، وثيقه پيشنهاد شده )
حداكثر نقدينگي توليدي مورد نياز ( ميزان موجودي، زمان مربوط به پيش بيني گردش نقدينگي )
سرمايه كنوني ( در صورتي كه قابل محاسبه باشد )
وام ها ( ميزان بدهكاري ، دوره هاي باز پرداخت ،هدف، وثيقه گرو گذاشته شده )

منابع
اين قسمت شامل :
نام موسسات وام دهنده ( شعبه و نوع حساب )
نام وكيل( آدرس و شماره تلفن )
نام حسابدار ( آدرس وشماره تلفن )

ضميمه
احتمال دارد بانك يا سرمايه داري كه قصد همكاري با شما را دارد ، مدارك زير را از شما بخواهد :
صورت سرمايه ي خالص شخصي ( ارزش داراييهاي شخصي ، سرمايه گذاري ها، ميزان نقدينگي، وام هاي بانكي،
حسابهاي اعتباري، ميزان رهن، ساير بدهي ها ، در صورتي كه نياز باشد اين صورت به منزله ي ضمانت نامه ي
شخصي شما محسوب شود .
فهرست اهداف شركت ( سفارشهايي كه در آينده دريافت ميشود ، تعهدات مشتريان و ضمانتنامه ها )
فهرست موجودي انبار(نوع، قدمت و ارزش )
فهرست تعميراتي كه در املاك اجاره اي انجام گرفته است( شرح كار هاي انجام شده و زمان آنها )
فهرست داراييهاي ثابت(توضيح، عمر داراييها، شماره هاي ام )وال
فهرست قيمت ها ( به منظور تهيه ي تخمين قيمتها )
شرحي از پوشش بيمه اي ( سياستهاي بيمه اي و ميزان مبلغ پوشش )
خلاصه اي از صورت حساب در يافتي ها( جدول زمان بندي )
لاصه اي از صورت حساب پرداختي( جدول پرداختيها )
رو نوشت از توافق نامه هاي قانوني(قراردادها، اجاره، امتياز نامه ها، گرويي ها، و اوراق قرضه )
صورت برآورد داراييها (دارايي و تجهيزات )
صورت مالي شركت هايي كه د ارتباط با اين شركت هستند( در صورت لزوم )و در آخر تهيه ي يك طرح شغلي مستلزم صرف وقت و كاغذ زياد است. هميشه به ياد داشته باشيد كه آخرين سند ارائه شده به منزله ي خلاصه اي از فرايند برنامه ريزي شما محسوب مي شود . در تهيه طرح شغلي مي توانيد به اوراق كاري تان مراجعه كنيدو نكات خاصي كه به نظرتان ضروري مي رسد از آنها استخراج كرده و ازآنها بهره ببريد .
بهتر است اين طرح توسط كاركنان كليدي شما و يا دو يا سه نفر از دوستان بي طرف بيرون از شركت شما به دقت بازنگري و بررسي شود. ممكن است موردي باشد كه شما بيش از حد معمول به آ« توجه كرده ايد و يا بر عكس اهميتي به آن نداده ايد. از ديگر محاسن اين بررسي نقادانه آماده كردن براي ارائه به سرمايه گذار يا وام دهنده اي كه قرار است با شما همكاري كند است .

ارتباط با وام دهندگان
به ياد داشته باشيد كه هنگامي كه مي خواهيد با يك موسسه مالي رابطه بر قرار كنيد، بايد آن طور كه بايد و شايد معرف و مبلغ ويژگيهاي برتر و مزيت هاي طرح شغلي خود ياشيد. همانند روشي براي فروش بايد نيازهاي طرف مقابل را در نظر گرفته و :
توانايي خود را در مواجهه با بدهي ها از طريق قابليت مبارزه با مشكلات احتمالي آينده نشان دهيد .
سابقه ي كار/ صداقت و امانت در كار ( سابقه ي اعتباري شخصي ، توانايي هاي مديريتي شما به همان نحوي كه در طرح شغلي خود توضيح داده ايد و نتايج و دستاورد هاي شركت )
ميزان تعهد شما (سهم شما در اين كسب و كار يا در سرمايه گذاري براي كالاهاي خريداري شده )
منبع ثانويه ي باز پرداخت ( اين قسمت شامل ضمانتي است كه شما هنگام قصور در پرداخت بدهي ازآن استفاده ميكنيد و يا ساير منابع درآمد زا . البته بهتر است در اين مورد قبل از ارائه طرح تان با وكيل شركت صحبت كنيد )
زمان لازم جهت بررسي وام( وام دهنده به طور حتم نيازمند زمان كافي براي بررسي طرح شما و هم چنين تشخيص اين مساله كه اعطاي وام به شما مربوط به كدام بخش ا زموسسه ي مالي است مي باشد )
حجم طرح تان زياد نباشد ( در ابتداي امر نيازي نيست كه مطلب گستر ده اي از برنامه هاي خود ارائه دهيد براي نمونه در صورتي كه مطالب بخش هاي مقدمه و خلاصه ها و طرح مالي كم حجم باشند ميتواند براي دريافت وام مفيد باشد .

جذب سرمايه گذاران
در ابتدا سعي كنيد كه به اشخاصي مراجعه كنيد كه آن ها را مي شناسيد، به عنوان نمونه دوستان ، سازمان هاي اعتباري يا مديران شركت هاي مورد اعتماد، وكلا، حسابدار، پزشكان و غيره. ارتباط با چنين افرادي باعث مي شود كه آنان سرمايه گذاراني را كه مي شناسند به شما معرفي كنند.در صورتي كه طرح شما قابليت رشد و پيشرفت بالايي دارد، مي توانيد شركت هايي را انتخاب كنيد كه قصد سرمايه گذاري در كار هاي جديد دارند .
هر كدام از اين راهها را كه انتخاب مي كنيد، نيازهاي سرمايه گذار را كه ممكن است با نيازهاي وام دهنده متفاوت
باشد در نظر بگيريد :
ميزان تعهد شما( به اين معني كه شما هم آماده ي رويا رويي با مخاطرات احتمالي هستيد )
سهم شراكت( سرمايه گذار معمولاٌ بيش از آن سهمي كه شما مايليد به او اختصاص دهيد ، انتظار دارد )
ميزان بازگشت سرمايه ( سر مايه گذار معمولاٌ تمايل به ريسك هاي بزرگ نشان ميدهند ولي در عوض انتظار نرخ
بازگشت سرمايه بالا را دارند مثلاٌ دو برابر پولشان در عرض دو يا سه سال به دست آورند .)
گزارش مالي منظم( سرمايه گذاران معمولاٌ خواستار كنترل شديد مالي در شركت و گزارش به موقع از وضعيت مالي شركت هستند .)

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *