09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic24

داستان زندگی وارن بافت ثروتمندترین سرمایه گذار قرن بیستم

وارن بافت از سال ها پیش برای سرمایه گذاران در سراسر دنیا به عنوان الگویی نمونه شناخته می شود. تاریخچه غنی سرمایه گذاری او به زمانی بَر می گردد که تنها یازده ساله بود و اولین سهام خودش را خریداری ...