09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic31

برنامه ریزی ضمیرناخوداگاه

همانطور که آماده ی خواب می شوید، بخشی از مغز شما خاموش می شود. که به آن ذهن خودآگاه می گویند، ولی وقتی به خواب می روید، بخشی از مغز شما همچنان فعالیت می کند. در حقیقت، این بخش مدام ...