09365495434

مهارت هاي فنی در كارآفريني

 • مهارتهاي نوشتاري _ مهارت نوشتاري، فعاليت يا هنر تنظيم كلمات و حروف بر روي كاغذ، چوب و يا هر چيز ديگر با هدف ثبت افكار و به منظور برقراري ارتباط با ديگران است. اين نوع ارتباط با علائم مشهود و نمايان نوشته و يا چاپ شده صورت ميگيرد.

 

 • ارتباطات شفاهي يا ارتباطات كلامي _ ارتباط عبارت است از فرآيند انتقال و تبادل انديشهها، احساسات و عقايد دو نفر يا بيشتر با استفاده از علائم و نمادهاي مناسب به منظور تأثير، كنترل و هدايت ديگران. وقتي در جريان ارتباط، پيامها به صورت رمزهاي كلامي و يا شفاهي انتقال يابند، آن ارتباط را ارتباط شفاهي گويند، مانند بحث و گفتگوي فرد با فرد يا فرد با گروهي ديگر.

 

 • نظارت يا ارزيابي محيط – سيستم نظارت و ارزيابي محيط را كاوتس به اين صورت تعريف مي كند:
  • آشنايي با روند جريانهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، علمي و فني و حوادث مهم داخل سازمان يا شركت.
  • مشخص كردن خطرات بالقوه و فرصتها و تغييراتي كه آن خطرات به طور ضمني بيان ميكنند .

موارد بالا، باعث درك وضعيت آينده توسط مديران و كاركنان شده، به سازمان در تعيين استراتژيهايش ياري ميرساند.

 • مديريت كسب و كار

 

 • تكنولوژي _ تكنولوژي مجموعهاي از سخت افزار و نرم افزار است كه بايد به شكل مناسبي تركيب شود تا توليد كالا و خدمات امكان پذير گردد. اجزاي تكنولوژي عبارت است از :
  • تجهيزات، ماشين آلات و ابزار
  • مهارت و تجربة انساني
  • دادهها و دانش، فنون، روشها و فرآيندها
  • سازمان و مديريت

در عمل، تركيبات متفاوتي از اجزاي مذكور تكنولوژي، يك كسب و كار را شكل مي دهد .يكي از تصميمات مهم كارآفرينان در ايجاد كسب و كار، انتخاب مناسب است. در اين تصميم، كارآفرين بايد تركيب مناسبي از اجزاي فوق را به كار گيرد تا در راه اندازي و توسعه كسب و كار جديد، موفق باشد.

 • مهارت ميان فردي _ مهارت ميان فردي به توانايي شخص در داشتن رفتاري اثربخش و كارآمد با افراد دخيل در توليد براي رسيدن به اهداف سازمان گفته ميشود.

 

 • مهارت شنيداري _ يك كارآفرين به عنوان صاحب يك كسب و كار بايد گوش دادن به حرفهاي ديگران را ياد بگيرد. چرا كه اطلاعات حاصل از آن بسيار مهم است. او بايد اين كار را به شكل مؤثر انجام دهد زيرا گوش دادن مؤثر كاري فعال است تا منفعل. در گوش دادن منفعل شخص مثل يك ضبط صوت عمل كرده و تنها به جذب اطلاعات داده شده ميپردازد. اما در گوش دادن فعال فرد بايد كوشش كند تا به جاي شنيدن آنچه كه خود دوست دارد از كلام گوينده بهره مند شود و منظور اصلي او را از گفته هايش بفهمد. او بايد همه كارهاي لازم را به منظور دريافت معنا و مفهوم مورد نظر گوينده انجام دهد.

 

 • توانايي سازماندهي _ توانايي سازماندهي مستلزم آن است كه منابع (افراد، سرمايه و تجهيزات ) به مؤثرترين شيوه براي حصول هدفها فراهم شود. بنابراين سازماندهي شامل تركيب و يگانه سازي منابع است.

 

 • ايجاد شبكه هاي مديريت (مديريت مشاركتي)_ مديريت مشاركتي فلسفه اي است كه ايجاب ميكند تصميم گيري سازماني چنان صورت گيرد كه اطلاعات و درون دادهها و مسئوليت به پايين ترين رده مربوط به آن واگذار گردد. به طور خلاصه مديريت مشاركتي به معناي درگيركردن كاركنان در فرآيند تصميم گيري است.

 

 • مربي گري _ تعاريف زيادي از مربي گري شده است. بعضي معتقدند مربي گري فقط آموزش دادن چيزي به ديگران است و بر جنبة آموزشي آن تأكيد دارند؛ بعضي ديگر معتقدند كه مربيگري يادگيري را تسهيل ميكند. از ديدگاه جان وايت مور مربي گري شكوفا ساختن ويژگيهاي بالقوه افراد است و كمك ميكند كه موفقيتشان به حداكثر برسد. مربيگري، مهارتي است كه از آن براي افزايش موفقيت افراد در تيم استفاده ميشود. همچنين مربي كسي است كه افراد را به سوي پيشرفت برانگيخته، راهنمايي و هدايت ميكند. با توجه به آنچه ذكر شد، كارآفرين بايد نقش مربي را براي افراد تيم و گروه خود بازي كند. گروه يا تيم ممكن است جمعي از افراد باشد كه براي كسب و كار آنها را گرد هم مي آوريم .

 

 • بازيگر و ايفاكنندة نقش در تيم _ مهارتهاي تيم سازي براي كارآفرينان امري ضروري است. كارآفرينان به توسعه و تقويت نگرش مثبت همچنين اتخاذ روشهايي سازمان يافته در رهبري نياز دارند تا بتوانند تيم منسجمي ايجاد نمايند كه همه كاركنان نسبت به اهداف مشترك، برانگيخته شوند و خود نيز بايد به عنوان عضوي از تيم و همراه با ديگر كاركنان در تيم فعاليت كنند. كارآفريناني كه اين مهارت را به كار ميبرند از موفقيت بيشتري برخوردار ميگردند و در نتيجه محيط كاري آنها كاراتر خواهد شد.

 

منابع و مآخذ

احمد پور دارياني، محمود ك. ارآفريني (تعاريف، نظريات، الگوها). انتشارات شركت پرديس. – ٧٥ ١٣٧٩

احمد پوردارياني، محمود. عزيزي، محمد. كارآفريني.انتشارت محراب قلم. ١٣٨٣.

استونر. جيفر، زي. اف، فريمن، آر، ادوارد. گيلبرت. دانيل، آر. مديريت. ترجمة علي پارسيان و سيدمحمد اعرابي.

انتشارات دفتر پژوهشهاي فرهنگي. ١٣٧٩.

اسلام، علياكبر. برنامهريزي بازاريابي. شركت چاپ و نشر بازرگاني. ١٣٨٢.

بركر، جويل آرتور. هنر كشف آينده. ترجمة نغمه خادم باشي. انستيتو ايزايران. ١٣٨٠.

پيرنيا، احمد. مديريت برنامه ريزي سيستمهاي استراتژيك. انتشارات ايزاير . ان ١٣٨٢.

جمعي از اساتيد مديريت. مقاومت در برابر تغيير. مركز آموزش مديريت دولتي. ١٣٧٩.

خلاصه كتاب، تنها بيپروايان پايدارند. گاهنامه كارآفرينان. سال اول. شماره . ١ ١٣٨٢.

رابين، استيفن. كليد طلايي مديريت منابع انساني. غلامحسين خالقاني. سازمان فرهنگي فرا. ١٣٨٢.

شعباني حسن. روشها و فنون تدريس. انتشارات سمت. ١٣٧٧.

صمد آقايي، جليل. از كارآفريني تا جان آفريني. مجله تدبير. شماره . ٨٧ آبان ١٣٧٧.

علاقه بند، علي. مباني نظري و اصول مديريت آموزشي. انتشارات روان. ١٣٧٨.

علاقه بند، علي. مقدمات مديريت آموزشي. انتشارات روان. ١٣٧٩.

علوي، سيداميناالله. روانشناسي مديريت و سازمان. انتشارات مركز آموزش مديريت دولتي. ١٣٧٧.

كرمي، مرتضي. گودرزي، احمد. مهارتهاي مديران اثربخش. انتشارات وزارت كار و امور اجتماعي. . چ آ ١٣٨٢.

مادوكس، رابرت. تيم سازي تر. جمه رضا اسكندري. انتشارات انستيتو ايزايران. ١٣٨٢.

نظري، مريم. از صفر تا بينهايت. راه كارآفرينان. شماره . ٢ ١٣٨٢.

هاروي، دونالداف. براون، دونالدار. رويكرد تجربي به توسعة سازمان (مديريت تحول).ترجمه عباس محمدزاده .

انتشارات مركز آموزش مديريت دولتي. ١٣٧٧.

هرسي، پال. بلانچارد، كنث. رفتار سازماني. ترجمه علي علاقهبند. انتشارات امير كبير. ١٣٧٩.

هگي، جان ادموند. هفت راز ارتباطات مؤثر در كسب و كار. ترجمة حسن نصيري قيداري و حميدرضا مرادخاني .

مؤسسه خدمات فرهنگي رسا. ١٣٨٢.

هيستريچ، رابرتدي. پيترز، مايكلپي. كارآفريني. ترجمة سيد عليرضا فيضبخش و حميدرضا تقيياري. انتشارات

علمي دانشگاه صنعتي شريف. ١٣٨٣.

هيگينز، جيفرام. كارآفريني: ١٠١ تكنيك حل خلاق مساله. ترجمه محمود احمدپوردارياني. انتشارات امير كبير.

١٣٨١,

يدالهي فارسي، جهانگير. نقش انتخاب تكنولوژي در موفقيت كارآفرينان. راه كارآفرينان (ويژه نامه اولين جشنواره

كارآفريني شيخ بهايي). ١٣٨٣

www.braingdictionary.com .Brianing dictionary.(2005). Writhing

smuel C. Kenne. (1997). Newgren. Interpersonal skill development: The ,Certo

. experiential training unit of the training

Michael P. (2002). Entrepreneurship. Tata MC raw – Hisrich, Robert B, peters

. limited graw- hill publishing company

? Magazine of NCNO.(2004). Just for tennis stars

. www.opm.co.uk/down/oad/papers/coachingartich.pdf

www.horizon-unc- .Morrison, James L.(2000). Environmental Scanning

. Nov 2005 -٢٨ edu/courses /papers/enviroscan/default.asp. 52k

 

هوش پول‌ساز چیست؟
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *